خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

ریاست : دکتر حسن یعقوبی

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه : خانم سلطانی - 36222106

معاون اجرایی : 

مسئول گسترش : آقای محمدرضا بلندی - 36225883

مسئول انفورماتیک : آقای رسول عادلی 09189076601

مسئول بهداشت محیط : آقای مهدی محمدیارلو

مسئول بهداشت خانواده : خانم ص.دبیری

مسئول مبارزه و پیشگیری : آقای رضا زارعی

مسئول درآمد : آقای احمد یوسفی

مسئول خدمات و نقلیه : آقای سیدمجید حسینی خواه

مسئول آموزش بهورزی و آموزش سلامت : خانم ف. زمردی

مسئول بهداشت مدارس : خانم ف.زمردی

مسئول امور دارویی : خانم مالمیر

مسئول بهداشت حرفه ای : آقای محمد کریمی

امین اموال : آقای علی کریمی

انبار : آقای اکبر داودی

نگهبانی : آقای اباسط کاووسی - تلفن تماس شبکه بهداشت : 36224174

مرکز بهداشت رزن دارای 15 مرکز بهداشتی درمانی شهری-روستایی و 73 خانه بهداشت می باشد.