خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

امور اداري شبكه بهداشت :

اين بخش از چند واحد تشكيل شده است؛ با عناوين : 1-كارگزيني 2-دبرخانه 3-بايگاني كه هر كدام امور متفاوت و در نهايت منسجم را انجام مي دهند. امور اداري زير نظر رياست بوده و در صورت صلاحديد مدير رئيس امور اداري ميتواند پاسخگوي برخي نامه ها و مور باشد. كارگزيني، اموري مانند امور استخدامي، صدور و ويرايش حكم كاركنان، اعمال و اعلام بخشنامه هاي استخدامي و ... را انجام ميدهد. بايگاني اسناد و مدارك كاركنان را به طبق آخرين حكم صادره در پرونده مربوطه بايگاني ميكند. دبيرخانه رابط مكاتباتي افراد داخل اداره، داخل سازمان، بين ادارات با شبكه بهداشت و ... ميباشد كه نامه ورودي و خروجي بايستي در اين قسمت به ثبت رسيده و شماره شود و نسخه اي به عنوان بايگاني در آن باشد.