خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

شرح وظایف نیروهای واحد آموزش سلامت

الف- شرح وظایف بهورزان در خانه های بهداشت
ب- پزشکان خانواده
ج- کاردان یا کارشناس مراکزبهداشتی
د- کارشناس آموزش سلامت

شرح وظايف خانه هاي بهداشت در آموزش سلامت :   

  • مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و قمر
  • تعیین اولویت های بهداشتی
  • برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی
  •  تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )
  •  آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به گروه مخاطب
  •  تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها
  • جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی
  • تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا
  • پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل
  • توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه مخاطب و استفاده صحیح از رسانه های کمک آموزشی در اجرای آموزش  

 شرح وظايف پزشك در برنامه آموزش سلامت :

1.       نيازسنجي آموزشي منطقه

2.       تعيين اولويت هاي آموزشي با توجه به مشكلات و معضلات بهداشتي منطقه و نيازسنجي بعمل آمده

3.       برنامه ريزي آموزشي براي ارتقاء دانش بهداشتي مردم با توجه به اولويت ها و چهره اپيدميولوژيك جامعه

4.       آشنايي با شيوه هاي آموزش به روش نوين و مشاركتي

5.       آموزش به پرسنل در خصوص شيوه هاي آموزش به مردم

6.       ارتقاء دانش و مهارت كاركنان مركز از طريق نظارت مستمر و آموزش مداوم به منظور بهبود كيفيت خدمات بهداشتي

7.       تشكيل  حداقل چهار جلسه آموزشي در طول يك ماه توسط پزشك مركز

8.   جلب  مشاركت مردم و هماهنگي بين بخشي در  اجرا ي برنامه آموزشي

9.   پايش ،نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و ارائه طريق به منظور ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي

10.   آموزش چهره به چهره در هنگام معاينه بيماران و مشاوره براي حل مشكلات

11.   تشكيل جلسه درون بخشي با پرسنل مركز و تهيه برنامه مداخله اي بصورت تيمي به منظور رفع مشكل بهداشتي منطقه

12.   نظارت مستمر بر فعاليت هاي آموزشي كاردانان، كارشناسان و بهورزان خانه هاي بهداشت جهت رفع نواقص و بهبود كيفيت آموزش
 13.   نظارت ، كنترل آمار فعاليتهاي آموزشي و ارسال به موقع به مركز

شرح وظايف كاردان و كارشناس بهداشتي در آموزش سلامت :

1.  نيازسنجي آموزشي منطقه

2.  تعيين ، مشخص نمودن وضعيت موجود در زمينه مسايل و مشكلات بهداشتي مناطق تحت پوشش مركز و اولويت بندي آنها و مشخص كردن سهم آموزش در هر مشكل

3.  برنامه ريزي آموزشي بر اساس تعيين اولويت بندي مشكلات بهداشتي منطقه

4.  تهيه جدول زمانبندي فعاليت آموزشي (جدول گانت)

5.  طراحي برنامه هاي مداخله اي در جهت حل مشكل منطقه

6.  اجراي برنامه آموزشي با روشهاي نوين متناسب با مخاطب در منطقه تحت پوشش

7.  ارزشيابي آموزشها و نتايج آن در منطقه تحت پوشش در جهت تعيين اثر بخشي آموزشي

8.  نظارت ، ارزشيابي بر اجراي برنامه هاي آموزشي از نظر كمي و كيفي بر خانه هاي بهداشت

9.  همكاري با بهورزان در زمينه آموزشهايي كه از عهده بهورزان خارج است

10. نظارت بر شيوه هاي آموزشي كه توسط بهورزان در خانه هاي بهداشت ارايه مي گردد با توجه به گروه مخاطب

11.  ارسال گزارش فعاليتهاي آموزشي انجام شده به صورت ماهيانه  توسط ماماي خانواده و بصورت فصلي توسط كاردان يا كارشناس منطقه به مركز

12.  تشكيل حداقل چهار جلسه آموزشي در طول يك ماه توسط كاردان يا كارشناس مركز

13.  ارزشيابي از جلسات آموزشي برگزارشده توسط بهورز و تجزيه و تحليل اطلاعات

14.   ارسال فرم ارزشيابي از جلسات آموزش بهورزان به صورت مرتب و منظم به واحد آموزش

15.   نظارت ، كنترل آمار فعاليتهاي آموزشي و ارسال به موقع به مركز

16.   تاكيد بر آموزش بهورزان در زمينه مواردي كه سطح آگاهي آموزش گيرندگان در ارزشيابي بعمل آمده پايين است

17.   توزيع صحيح نشريات آموزشي از جمله پوستر و پمفلت و .. به خانه هاي بهداشت و نظارت بر نصب جايگاه مناسب پوسترها در خانه هاي بهداشت

18.   گسترش فضاهاي آموزشي (مدرسه ، مسجد و ...)

19.   تقويت مشاركت مردمي در برنامه ريزي ، اجراي  و ارزشيابي مسايل سلامت

20.   برگزاري جلسه آموزشي جهت بهورزان مناطق تحت پوشش

 

شرح وظايف كارشناس آموزش سلامت در شهرستانها :

 

1.   بر نامه ريزي براي تشخيص نيازهاي آموزشي جامعه در زمينه مسائل بهداشتي   واوليت بندي از طريق جمع آوري شواهد و بررسي رفتار عادات و باورهاي غلط بهداشتي   مردم ( برنامه نياز سنجي)

·  برنامه ريزي عملياتي وتعيين اهداف آموزشي به منظور توسعه فعاليت آموزشي به جامعه

·3  هماهنگي و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي وتكنولوژي مناسب آموزشي به منظور ارتقاي دانش و مهارت كاركنان سطوح مختلف نظام شبكه با هدف بهبود كيفيت ارائه مراقبتهاي بهداشتي  

·4  برقراري ارتباط و هماهنگي مستمر با سازمانها و ارگانهاي موثر در سلامت جامعه به منظور جلب همكاري و مشاركت آنها در آموزش سلامت همگاني

·5  ارزشيابي خارجي از مداخلات آموزشي مراقبين بهداشت (بهورز – كاردان و كارشناس و پزشك ) به منظور توليد اطلاعات و ارائه پس خوراند به واحدهاي ستادي به منظور بهبود   برنامه ريزي مسئو لان واحدهاي
ستادي  شهرستان واستفاده از روشهاي مناسبتر و موثرتر در آموزش ( برنامه ارزشيابي آموزش مبتي بر شواهد)

·  ارزيابي كيفي كلاسهاي آموزشي كارشناسان و ارائه پس خوراند به منظور بالا بردن كيفيت كلاسهاي آموزشي ( برنامه ارزشيابي خارجي كلاس آموزشي)

·  همكاري و ارائه مشاوره براي توليد وسايل كمك آموزشي در سطوح مختلف شبكه

9.  جلب حمايت همه جانبه از گروههاي حامي سلامت (بسيج، طلاب و....)به منظور توسعه مفاهيم سلامت در جامعه

10. همكاري با كليه واحد ها به منظور برگزاري سمينار ها و كلاسهاي آموزشي

11.ثبت و ضبط كليه رويداد هاي آموزشي و ارائه گزارش آن به مقامات مافوق

12.فراهم نمودن زمينه مشاركت همكاران در كلاسهاي تخصصي داخل و خارج از سازمان

13.ارائه پيشنهاداتي در زمينه بهبود كيفيت آموزشهاي ارائه شده به گروه های هدف

14.براورد اعتبار مورد نياز براي اجراي فعاليتهاي آموزشي

15 ·  انجام ساير امور محوله

 

 

   دانلود : خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد           حجم فایل 188 KB