خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩

برنامه هاي اجرائي بهداشت حرفه ای مركز بهداشت شهرستان رزن
*ماده 85 قانون کار  : بـراي‌ صيانت‌ نيروي‌ انساني‌  و مـنابع ‌ مـادي‌ كشور رعايت‌ دستورالعملهايي‌ كه‌ از طريق‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ ( جهت‌ تــأمين‌  حفاظت‌ فـني‌) و  وزارت‌ بـهداشت‌ ، درمـان‌ و آمـوزش‌  پزشكي‌   (جهت‌  جلوگيري‌ از بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ و تأمين‌ بهداشت‌ كـار  و كارگر و محيط‌ كار) تدوين‌ مي‌شود ، بـراي‌ كـليه‌ كـارگاهها ،كـارفرمايان‌، كارگران‌ و كارآموزان‌ الزامي‌ است‌.
تبصره ‌ـ  كارگاههاي‌ خانوادگي‌ نيز مشمول‌ مقررات‌ اين‌ فصل‌ بوده‌ و مكلف‌  به‌ رعايت‌ اصول‌ فني‌ و بهداشت‌ كار مي‌باشند.


*ادغام خدمات بهداشت حرفه ای در نظام شبکه های بهداشتی درمانی  : فعاليت های واحد بهداشت حرفه ای از سال 1375 بطور رسمی در سيستم شبکه ادغام شد که بر اين اساس کليه شبکه های بهداشتی درمانی کشور موظف به ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به شاغلين شدند .
در اين طرح وظيفه ارائه خدمات بر عهده پرسنل تخصصی بهداشت حرفه ای نهاده شده است که درصورت نبود نيروهای تخصصی ، اين وظيفه بر عهده پرسنل بهداشت محيط نهاده می شود و در صورت نبود نيروهای تخصصی بهداشت محيط اين وظيفه برعهده پرسنل بهداشت مبارزه با بيماريها نهاده می شود و در مراحل بعدی پرسنل بهداشت خانواده و مامايی عهده دار فعاليت های بهداشت حرفه ای خواهند بود .
نظارت و پایش بر بهداشت محیط کار وکارگران در کارگاههای کوچک  : با توجه به رسالت واحد بهداشت حرفه ای در حفظ و ارتقاء سلامت شاغلين و همچنين لزوم تداوم نظارت بر محيط های کاری طرح پايش و بهداشت محيط کار ارائه گرديد . براساس اين طرح کارشناسان بهداشت حرفه ای موظف به بازديد از محيط های  کار در ساعات غير اداری می باشند .


*انتخاب و تربیت بهگر در کارگاههای با بعد کارگری 49-20 نفر کارگر : در جهت پوشش کارگاههای با بعد کارگری 49-20 نفر کارگر از نظر مسائل بهداشتی در محيط کار، طرح فوق اجرا گرديد که براساس اين طرح کليه کارفرمايان کارگاهها و

کارخانجات مشمول با هماهنگی واحد بهداشت حرفه ای اقدام به معرفی يک نفر از شاغلين دارای شرايط خاص جهت طی دوره های تعيين شده نموده و نامبرده پس از طی دوره پيش بينی شده به عنوان بهگر مشغول به کار می شود . فرد آموزش ديده در محيط کار اقدام به انجام فعاليت های روتين خود می نمايد و در زمانهای مورد نياز (درصورت بروز حوادث در محيط کار ) به عنوان مسئول ارائه خدمات کمک های اوليه اقدام به فعاليت می نمايد .

*پیگیری ونظارت بر  ايجاد خانه هاي بهداشت كارگری  در كارخانجات و معادن با بعد کارگری 499-50 نفر کارگر  : به علت عدم امکان حضور پرسنل بهداشت حرفه ای سيستم بهداشتی در جهت پوشش کامل شاغلين کارگاهها و کارخانجات 499-50 نفر کارگر ، طرح خانه های بهداشت کارگری طراحی و اجرا گرديد. براساس اين طرح يک نفر از پرسنل تحصيل کرده با تأييد کارفرما تحت آموزش های بهداشت حرفه ای قرار گرفته و تحت عنوان بهداشتيار کار در محيط کار مشغول به ارائه خدمت می شد. نامبرده علاوه بر ارائه خدمات بهداشت حرفه ای ، به عنوان بهورز ارائه ساير خدمات را نيز عهده دار می شد . در حال حاضر به علت تربيت تعداد زياد نيروهای تخصصی بهداشت حرفه ای ، اين وظيفه بر عهده نيروهای بهداشت حرفه ای نهاده شده است .

*ايجاد مراکز ايمنی و بهداشت کار در واحدهای صنعتی با بعد کارگری بیشتر از 500 نفر کارگر  : گستردگی فعاليت ها و حضور تعداد زياد پرسنل در اين کارخانجات لزوم طراحی و اجرای مراکز ايمنی و بهداشت کار را سبب گرديد .
ارائه خدمات در اين مراکز شامل خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار ، خدمات تخصصی درمان های اوليه ، آتش نشانی و ايمنی می باشد .
مسئوليت مراکز در محيط های کار شامل : ارئه خدمات بهداشت حرفه ای شامل بازديد از محيط های کار در جهت رفع نواقص بهداشتی و ايمنی ، شناسايی و ارزيابی خطرات و عوارض در محيط کار و ارائه راه حل در جهت مرتفع نموده آنها، شناسايی محيط های پرخطر و همکاری با پزشک در جهت انجام معاينات شاغلين و ... می باشد . ارائه خدمات طب کار شامل شاسايی خطرات موجود در محيط کار و انجام معاينات شاغلين براساس عوارض و آسيب هايی که شاغلين را تهديد می نمايد .ارائه خدمات ايمنی و آتش نشانی که در مواقع لزوم ارائه خواهد شد . اين مراکز همچنين بايستی دارای امکانات درمان موقت و انتقال مصدومين احتمالی به مراکز درمانی نيز باشند .

*نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای بالای 25 نفر کارگر (اجرای ماده 93 قانون کار) : ماده 93 قانون کار :
به‌منظور جلب‌  مشاركت‌ كارگران‌  و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ مقررات‌  حفاظتي‌ و بهداشتي‌ در محيط‌ كار  و پيشگيري‌ از حـوادث‌ وبيماريها، در كارگاههايي‌ كه‌ وزارت‌ كار و امـور اجتماعي‌ و وزارت‌  بـهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ ضروري‌ تشخيص‌ دهند كميتة‌ حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار تشكيل‌ خواهد شد.
تبصره‌ 1ـ  كميته‌ مـذكور از افـراد متخصص‌ در زمينه‌ حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ حرفه‌اي‌ و امور فني‌ كـارگـاه‌ تشكيل‌ مي‌شود و از بـين‌ اعضا ، دو نـفر شخص‌ واجد شرايطي‌ كه‌ مـورد تأييد وزارتخانه‌هاي‌ كـار  و  امور اجتماعي‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌  پـزشكي‌ باشند تعيين‌ مي‌گردند كه‌ وظيفه‌شان‌ برقراري‌  ارتـباط‌ميان‌ كميته‌ مذكور با كارفرما و وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌  و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌باشد.
تبصره‌2ـ نـحوه‌ تشكيل‌ و تـركيب‌ اعضا بـراساس‌ دستورالعملهايي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ وزارت‌ كــار و امور اجتماعي‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمـان‌ و آمـوزش‌ پزشكي‌ تهيه‌ و ابلاغ‌ خواهد شد.

*اجرای  طرح بقا (بهسازی کارگاههای قالیبافی ونظارت بر بهداشت قالیبافان روستایی) : اجرای برنامه از سال 1375 با همکاری وزارت جهاد سازندگی آغاز شد ، در ابتدا جهت بهسازی کارگاهها وام های با بهره های بانکی پايين به متصديان قاليبافی پرداخت می شد و ايشان موظف بودند وام دريافتی را در جهت بهسازی کارگاههای قاليبافی صرف نمايند . اجرای برنامه شامل ؛ بازديد از کارگاهها و تکميل چک ليست طرح بقا ، اولويت بندی کارگاهها در جهت تخصيص وام و در نهايت معرفی به بانک در جهت دريافت وام بود . پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی اجرای برنامه دچار اختلال شد و پس از بررسی های بعمل آمده طرح از طريق وزارت بهداشت پيگيری و طبق دستورالعمل جديد به کارگاهها وام بلاعوض بصورت مصالح ساختمانی در جهت بهساز کارگاهها واگذار می گردد . اقدامات انجام شده جهت اجرای طرح شامل ؛ شناسايی کارگاههای قاليبافی – تکميل چک ليست طرح بقا _ اولويت بندی کارگاههای درجهت واگذاری مصالح و در نهايت واگذاری مصالح و پيگيری در جهت بهسازی کارگاهها توسط مراکز بهداشتی درمانی با هماهنگی مسئول کارگروه طرح بقا انجام می شود .

*اجرای برنامه ایمنی شیمیایی با تدوين پروفايل ايمني شيميايي استان  :
اجرای برنامه بهداشت کشاورزی  : کشاورزي ودامداري جزء وسيعترين فعاليتها ميباشندونقش بارزي دراقتصادوپيشرفت جوامع دارند صنعتي نمودن ابزار وتجهيزات ، گستردگي و پراكندگي كشاورزي در تمام نقاط كشور ، تنوع سني وجنسي شاغلين كشاورزي اعم از زن و مرد ، كودك و نوجوان ، ميانسال و پير ، دور افتادگي ، نبودنامكانات آموزشي در جهت ارتقاي دانش بهداشتي و ايمني در بين آنان و كمبود پرسنل آموزش بهداشت در اين خصوص نمايانگر لزوم توجه بيشتر به ايمني و بهداشت اين قشر عظيم از توليدكنندگان كشور است. بررسي نظر سنجي از 623كشاورز در منطقه دشتستان (بوشهر)نشان داده که :
46% از افراد بيش از ده ساعت کار ميکنند.
20% از افراد دچار دردهاي عضلاني و استخواني ميباشند.
 57% استفاده صحيح از سموم را انجام نميدهند.
90% از افراد آگاهي کافي در مورد مسائل بهداشتي و ايمني نداشتند.
-بر اين اساس برنامه مداخله اي تهيه و در جهت اجراي هدف به کار برده شد.

-از سوي ديگر يك كشاورز در محيط كار در معرض عوامل زيان آور فيزيكي ،عوامل زيان آور  شيميايي ( تماس  با انواع سموم،كود ،مواد سوختي ،و ... ) عوامل زيان آور مكانيكي و ارگونوميكي ، عوامل زيان آور بيولوژيكي ) تماس با حيوانات مختلف و زائدات و آلاينده هاي آنها و... ) و عوامل زيان آور رواني مي باشد .
-در سال 75 13 موضوع بهداشت کشاورزان توسط وزارت بهداشت در شوراي كاهش و بهينه سازي عدم مصرف كود هاي شيميايي در وزارت كشاورزي طرح گرديد و در سال 1376به تصويب شوراي معاونين وزارت بهداشت رسيد .
-ودر سومين نشست كميته ملي بهداشت كشاورزي به تائيد معاونين سلامت وزير بهداشت و معاون علوم  ،  تحقيقات  و آموزش  وزارت كشاورزي رسيد .  در سال  1385  شاخصهاي  بهداشت  كشاورزي  تصويب  و  به  تمام  استانها  ابلاغ گرديد  و  مهمترين  برنامه  بهداشت كشاورزي بهبود و ارتقاء  شاخصها اعلام شد .  بعد ازاجراي طرح  مذبور د رمناطق مختلف کشورشامل قم،مرکزي،هرمزگان،کرمان و...(14منطقه)بعنوان پايلوت انتخاب گرديد.اجرای طرح کاهش و کنترل سیلیکوزیس : - شناسايی و بازديد از کليه کارگاهها و کارخانجات دارای عامل زيان آور سيليس توسط پرسنل مسئول اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای مراکز بهداشتی درمانی .
- شناسايی شاغلين در معرض سيليس
- انجام معاينات شغلی افراد مشکوک به همراه انجام گرافی ريه .
اجرای برنامه استقرار سیستم مدیریت سلامت در مدارس و اعطای ستاره ورتبه بندی مدارس : بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد انجام امور مقطعي در سلامت مدارس نتيجه بخش نخواهد بود چرا كه نه تنها باعث پراكنده كاري، اتلاف انرژي، افزايش هزينه ها

و ضايعات مختلف مالي، تجهيزاتي، انساني، انرژي، زمان و آموزشي مي گردد بلكه سبب به ديد نيامدن اقدامات و در نتيجه كاهش بهره وري در اين بخش خواهد شد، لذا تفكر سرآمدي در بخش سلامت آموزش و پرورش كشور نهايتاً منجر به طراحي طرح ابتكاري

«استقرار و نگهداري سيستم مديريت سلامت در مدارس و رتبه بندي و اعطاي ستاره به مدارس كشور» با هدف اصلي تأمين سلامت دانش آموزان از طريق ارتقاي سطح ايمني و سلامت مدارس گرديد كه از حدود چهار سال قبل با انجام فعاليتهاي كارشناسي و

علمي و تخصصي، اين مهم بين دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش آغاز گرديد و اكنون بحمدا... با امضاي تفاهم نامه مربوطه بين دو وزارتخانه، كار وارد فاز اجرايي خود شده است
اجرای  طرح مقابله با صدا در محيط های كار
اجرای طرح ساماندهی روشنایی در محیط کار
بررسی مشاغل سخت و زیان آور وعضویت در کمیته استانی مشاغل سخت وزیان آور استان
صدور و تمدید مجوز فعالیت ونظارت بر فعالیت شرکتهای خصوصی ارایه دهنده خدمات سلامت کار در سطح دانشگاه

*نظارت و پیگیری انجام معاینات پزشکی شاغلین به استناد ماده 92 قانون کار :
كليه‌ واحدهاي‌ مـوضوع‌ ماده‌ 85 اين‌ قانون‌ كه‌ شاغلين‌ در آنها به‌ اقتضاي‌ نـوع‌ كار در معرض‌ بروز بيماريهاي‌ ناشي‌ از كار قرار دارند  بايد براي‌ همه‌  افراد مذكور پـرونده‌ پزشكي‌ تشكيل‌ دهند و حـداقل‌  سالي‌ يك‌بار توسط‌ مراكز بهداشتي‌ درمـاني‌ از آنها معاينه‌  و آزمايشهاي‌ لازم‌ را به‌عمل‌ آورند و نتيجه‌ را  در پرونده‌ مربوط‌ ضبط‌ نمايند.
تبصره‌ 1ـ  چنانچه‌ با تشخيص‌ شـوراي‌ پزشكي‌ نظر داده‌ شود كه‌ فرد معاينه‌ شده‌ به‌ بيماري‌ ناشي‌ از كـار مبتلا يا در معرض‌ ابتلا باشد كارفرما و مسؤولين‌ مربوطه‌  مكلفند كار او را براساس‌ نظريه‌ شوراي‌ پزشكي‌  مذكور  بـدونكاهش‌ حق‌السعي‌، در قسمت‌ مناسب‌ ديگري‌ تعيين‌ نمايند.
 تبصره‌ 2ـ  در صورت‌ مشاهده‌ چنين‌ بـيماراني ‌، وزارت‌ كار و  امور اجتماعي‌  مكلف‌ بـه‌ بازديد و  تأييد مـجدد شرايط‌ فني‌ و بهداشت‌ وايمني‌ محيط‌ كار خواهد بود.

*برنامه مقابله با ايدز در محيط کار  : پيشگيری از ايدز به عنوان يکی از اهداف هزاره در جهان از اولويت ملی کشور ما نيز هست .
برنامه پيشگيری از ايدز و مالاريا يکی از هشت هدف توافق شده درسازمان ملل است که بايد تاسال 2015 تأمين شوند .
مديران محيط های کاری در هردو بخش دولتی و خصوصی نقش راهبردی در برنامه پيشگيری از ايدز در محيط کار داشته و می توانند با طراحی سياست های مدون و برنامه های کارآمد پيشگيری از ايدز در محيط کار، گامی اساسی را در جهت سلامت نيروی کار بعنوان محور توسعه پايدار بردارند که نتايج آن که در حقيقت سلامت نيروی کار می باشد ، نيز به مديران و کارفرمايان و در نهايت جامعه برخواهد گشت .