خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه که پزشک خانواده درمورد بهداشت حرفه ای باید بداند.

تعریف:
 بهداشت حرفه ای علمی است که با شناسائی،ارزیابی وکنترل عوامل وشرایط زیان آور کار ومحیط کاروانجام مراقبتهای بهداشتی،درمانی حافظ سلامت کارکنان وشاغلین میباشد.

هدف:
هدف بهداشت حرفه ای عبارت است از:نگهداری وبهبود سلامت جسمی وروانی شاغلین به حداکثر ممکن از طریق:
1-آموزش موازین بهداشتی وایمنی به کارگران در ارتباط با شغل آنها
2-سالم سازی محیط کار از طریق شناسائی ،ارزیابی وکنترل عوامل زیان اورمربوط به آنها
3-بهسازی تاسسیات بهداشتی ،رفاهی کارگاهها
4-انجام مراقبتهای بهداشتی،درمانی ازطریق معاینات قبل از استخدام ومعاینات دوره ای به منظور تعیین وضع سلامت وتوانائی شاغل وتشخیص بموقع بیماریهای مسری وارائه کمکهای اولیه وهمچنین بیماریهای ناشی از کار
5-پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار وارائه کمکهای اولیه در صورت بروز حادثه
6 -توجه به مسائل ومشکلات روانی وعاطفی شاغلین در محیط کاروخانواده آنها

نقش خانه بهداشت در برنامه بهداشت حرفه ای:
بهورزان مسئولیت آموزش ونظارت بر حسن اجرای اقدامات بالارا در کارگاههای تحت پوشش وبا بعد کارکنان کمتر از 20نفر عهده دار میباشند.

نقش مراکز بهداشتی درمانی در برنامه بهداشت حرفه ای:
-کارانها وکارشناسان مسئول آموزش ونظارت بر خانه بهداشتهاوکارگاههای تحت پوشش درراستای رسیدن به اهداف بهداشت حرفه ای می باشند.
-پزشک خانواده مسئولیت ارائه خدمات فنی ومدیریتی وهماهنگی ونظارت بر اجرای صحیح اهداف بهداشت حرفه ای توسط کاردانها ،کارشناسان وبهورزان را عهده دار میباشد.

وظایف پزشک خانواده :
الف:معاینات کارگری (محل ارائه خدمت،خانه بهداشت ومراکز بهداشتی ودرمانی شهری وروستائی می باشد)
-آشنائی باشرح وظایف پرسنل ارائه دهنده خدمت ونظارت بر فعالیت آنها
-آشنائی کامل با دستورالعمل پرونده پزشکی شاغل
-تکمیل پرونده پزشکی شاغل طبق دستورالعمل
-ارجاع به مراکز بالاتر درصورت نیاز
-اعلام نظردر مورد ادمه کار شاغل
-تکمیل فرم 3-111(ثبت بیماریهای شغلی)باهمکاری کاردان یا کارشناس وبر اساس آمار ثبت شده(پایان سال)
-انجام معاینات دوره ای(سالیانه)جهت کلیه شاغلین کارگاههای خانگی وغیر خانگی تحت پوشش خانه بهداشتها
- انجام معاینات دوره ای(سالیانه)جهت کلیه شاغلین کشاورزی تحت پوشش خانه بهداشتها(بخش سردرود)
-انجام معاینات دوره ای(سالیانه)جهت کلیه شاغلین دامداری ومرغداری صنعتی تحت پوشش خانه بهداشتها
-انجام معاینات دوره ای(سالیانه)جهت کلیه شاغلین کارگاههای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی که تعدادشاغلین آنها 1تا 49نفر می باشد.
-اطلاع از کل شاغلین تحت پوشش ودرصد پوشش معاینات (به تفکیک شاغلین کشاورزی ،دامداری ومرغداری صنعتی وخانگی وغیر خانگی)
-مطابقت آمار ارسالی کل شاغلین تحت پوشش ومعاینه شده (شش ماهه وسالیانه)خانه بهداشتها ودرمانگاهها باپرونده ها وذیج سلامت
-تائید کارت شغلی صادر شده توسط مربی بر اساس نتایج معاینات

ب:تشکیل پرونده کارگاهی وتکمیل فرم بازدید(محل ارائه خدمت،خانه بهداشت ومراکز بهداشتی ودرمانی شهری وروستائی می باشد.)
-آشنائی با فرایند ونظارت بر پرسنل ارائه دهنده خدمت(بهورز ومربی)
-آشنائی با شرح وظایف کاردان وکارشناس وبهورزان ونظارت بر فعالیت آنها

-نظارت بر تشکیل پرونده وانجام وظایف محوله براساس دستورالعمل در خانه بهداشتها(توسط بهورزان) برای کلیه کارگاههای تحت پوشش ومرغداریها ودامداریها(که تعداد شاغلین آنها حداکثر 20نفر می باشد) وکشاورزان (بخش سردرود)وحمایت از آنها

-نظارت بر تشکیل پرونده وانجام وظایف محوله براساس دستورالعمل در مراکز بهداشتی ودرمانی روستائی(توسط کاردانها وکارشناسان) برای کلیه کارگاههای تحت پوشش ومرغداریها ودامداریها (که تعداد شاغلین آنها بین 20تا 49نفر میباشد) وکشاورزان(بخش سردرود) وحمایت از آنها

-نظارت بر تشکیل پرونده وانجام وظایف محوله براساس دستورالعمل در مراکز بهداشتی ودرمانی شهری(توسط کاردانها وکارشناسان) برای کلیه کارگاههای تحت پوشش ومرغداریها ودامداریها (که تعداد شاغلین آنها بین 1تا 49نفر میباشد) وکشاورزان(بخش سردرود)  وحمایت از آنها

ج:معرفی کارگاههای متخلف به دادگاه
 -نظارت بر پیگیری رفع نواقص کارگاهها ومعاینات ادواری شاغلین توسط کاردان وکارشناس
-نظارت بر معرفی کارگاههای متخلف به واحد بهداشت حرفه ای
-حمایت وهمکاری با کاردان وکارشناس ودر صورت لزوم بازدید از کارگاهها در جهت حمایت

 د:آموزش
- نظارت بر ارائه خدمت آموزشی موارد ایمنی وبهداشت حرفه ای طبق دستورالعملهای مربوطه
- پیگیری وهماهنگی در جهت تامین وسایل مورد نیاز

س:نظارت وکنترل
-تکمیل چک لیست خانه بهداشتها براساس وضعیت موجود (بصورت فصلی)
-اطلاع ،نظارت وکنترل فعالیتهای خانه بهداشت وبرنامه های کاردان وکارشناس
-پیگیری مکاتبات وپسخوراندها
-هماهنگی وحمایت از کارد ان ،کارشناس وبهورزان درجهت پیشبرد وظایف بهداشت حرفه ای
-نظارت بر تکمیل چک لیستها وزیج سلامت وبایگانی در درمانگاه توسط مربی ودر خانه بهداشتها توسط بهورزان
-نظارت وپیگیری روند برنامه عملیاتی صدا وروشنائی
- نظارت وپیگیری روند برنامه طرح بقاء(قالیبافان)
-نظارت وپیگیری روند برنامه بهداشت کشاورزان(در بخش سردرود)
-نظارت وحمایت در ارسال بموقع وصحیح آمار1-111و2-111به مرکز بهداشت وتائید آنها
-انجام سایر وظایف محوله از طرف مرکز بهداشت شهرستان
*تعدادی ازفرمها وجزوات مهم مورد استفاده در برنامه های بهداشت حرفه ای شامل:
1-خلاصه قانون کار وتاسیسات وتسهیلات
2-خلاصه وظایف مربیان وبهورزان
3-خلاصه فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای
4-فرم آماری 3-111(بیماریهای شغلی)-که سالیانه یکبار تکمیل می گردد.
5- فرم آماری 1-111و2-111-که هر شش ماه یکبار تکمیل می گردد.
6-فرم معاینات دوره ای شاغلین
7-فرم بازدید تک واحدی