زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

ریاست : دکتر سیده فائقه تاج موسوی لنگرودی

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه : آقای علی عباسی - 36222106

معاون اجرایی : 

مسئول گسترش : خانم فاطمه زینتی همت - 36225883

مسئول انفورماتیک : آقای رسول عادلی 09189076601

مسئول بهداشت محیط : خانم مرضیه نوروزی

مسئول بهداشت خانواده : خانم محبوبه افشاری اصل

مسئول مبارزه و پیشگیری : آقای حسینعلی ایزدی پناه

مسئول درآمد : آقای احمد یوسفی

مسئول خدمات و نقلیه : آقای سیدمجید حسینی خواه

مسئول آموزش بهورزی و آموزش سلامت : خانم فریبا زمردی زارع

مسئول بهداشت مدارس : خانم فریبا زمردی زارع

مسئول امور دارویی : خانم اکرم مالمیر

مسئول بهداشت حرفه ای : آقای محمد کریمی

امین اموال : خانم طاهره قلیچ خانی

انبار : آقای اکبر داودی

نگهبانی : آقای جواد محمدی هاشمی - تلفن تماس شبکه بهداشت : 36225800

مرکز بهداشت رزن دارای 10 مرکز بهداشتی درمانی شهری-روستایی و خانه بهداشت می باشد.

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 14
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 29712
تعداد کاربران بر خط 0